Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945
Sochy a plastiky v Příbrami po roce 1945

20. 10. – 28. 11. 2021, Galerie Františka Drtikola v Příbrami
Autor fotografií Jiří Thýn
Kurátoři výstavy Radoslava Schmelzová a Jan Freiberg
V Československu od roku 1965 do roku 1991 platil tzv. „čtyřprocentní zákon“, což znamenalo, že na
„výzdobu“ veřejného prostoru byla povinně alokována 4 % z rozpočtu každé veřejné stavby. Vzniklo
obrovské množství výtvarných děl, která byla většinou komponována jako integrální součást
architektury. Od začátku 90. let však tyto novodobé plastiky z měst mizí a situace se příliš nelepší.
Sochy ve veřejném prostoru po roce 1945 jsou často spojovány se socialistickou ideologií a
normalizací a nesou si stigma doby, přestože mnoho z nich vytvořili renomovaní umělci. Městské
správy i veřejnost proto dlouho nedoceňovali umění z tohoto období, které vedle výtvarných kvalit
má již i historickou hodnotu. Díla trpí nejen obyčejným vandalstvím, jako je posprejování, ničením či
jejich krádeží, ale také špatnou revitalizací, stavebníci je radši odstraní, než by je zrestaurovali a
udržovali. 
I v Příbrami se ve veřejném prostoru nachází mnoho takových pozapomenutých skulptur, plastik
nebo objektů, často jsou ve špatném stavu nebo jim dokonce hrozí zánik, přestože často šlo o
výsledek spolupráce výtvarného umělce s architektem. Právě těmto dílům vzniklým po roce 1945 je
tato výstava věnována. Výběr si všímá jejich fyzického stavu, sleduje, zda stojí na původním místě
nebo jde o sochu „stěhovavou“.
Je zajímavé, že kolem novodobých soch vznikají i městské novodobé legendy (Urban legends)
nejasného původu a míry pravdivosti, šeptanda předávaná ústně nebo prostřednictvím sociálních sítí
a internetu. Sdílený společenský prostor není prázdný, ale naopak je plný emocí, názorů, idejí a
ideologií, je také zdrojem paměti místa a „jeho lidí“. Připomenuty jsou i příběhy soch, které
z nejrůznějších důvodů byly odstraněny nebo beze stop zmizely.
Vedle několika neznámých autorů jsou na výstavě zastoupeni: Ivar Kodym, Miloš Hruška, Vincenc
Makovský, Stanislav Hanzík, Marie Leontovyčová-Lošáková, Ivan Lošák, Jaroslav Bejček, Josef
Wagner, Břetislav Benda, Věra Janoušková, Eva Springerová, Věra Merhautová, Vladimír Janoušek, F.
Klimeš, Jana Bartošová Laštovková Vilhanová, Jiří Lang, Jindřich Wielgus, Vít Kučera, Ivan Racek,
Zbyněk Runczik